Uppsägning för avflyttning av arrendator 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en uppsägning för avflyttning av arrendator.

Avtalstiden för arrende är minst 5 år och längst 25 år. Uppsägning ska alltid ske för att avtalet ska upphöra att gälla vid arrendetidens utgång. Avtal längre än ett år men kortare än 5 år ska sägas upp 8 månader innan periodens slut. Avtal mellan 5 och 25 år ska sägas upp 1 år innan periodens slut. Glömd eller för sen uppsägning innebär att arrendet förlängs på samma villkor, dock längst 5 år. Båda parter kan säga upp arrendet och alla uppsägningar ska vara skriftliga.

Bostadsarrende och jordbruksarrende medför besittningsskydd i form av en rätt till förlängning av arrendeavtalet vid arrendetidens utgång. För att jordägare ska kunna säga upp en arrendator mot hans eller hennes vilja krävs att jordägaren själv eller närstående ska bruka fastigheten. Om någon part inte vill godta en uppsägning ska denne snarast ta kontakt med en arrendenämnd.

(ID 3485)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn